Super 8 Hangzhou Xiaoshan Xin Shi Ji Sq Local Info

Updating Map
Update Hotels
on Map?

161 South Shi Xin Rd, Cheng Xiao St Xiaoshan Dist
Hangzhou, China
Fax: +86 10-8550-2287
Toll Free: +800-800-8000
Classification
2 Tourist Class
Commission Rooms Rates
10% 61 -
Hoteliers!
Is your information accurate? Update Here

Super 8 Hangzhou Xiaoshan Xin Shi Ji Sq Nearby Airports See More