Merthyr Tydfil Hotels: Bessemer Hotel Merthyr Tydfil